قیمت ورق استیل- آلومینیوم- مسی - برنجی

ورق استیل 316
نام کالا قیمت

ورق استیل 316 ضخامت 1 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1
میلی متر
رول 316 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 0.4 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.4
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 316
نام کالا قیمت

ورق استیل 316 ضخامت 1 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1
میلی متر
رول 316 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 0.5 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.5
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 316
نام کالا قیمت

ورق استیل 316 ضخامت 1 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1
میلی متر
رول 316 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 0.5 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.5
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 0.6 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.6
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 0.6 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.6
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 316
نام کالا قیمت

ورق استیل 316 ضخامت 2 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
2
میلی متر
رول 316 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 0.7 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.7
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 316
نام کالا قیمت

ورق استیل 316 ضخامت 2.5 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
2.5
میلی متر
رول 316 ینگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 0.7 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.7
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 316
نام کالا قیمت

ورق استیل 316 ضخامت 2.5 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
2.5
میلی متر
رول 316 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 0.8 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.8
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 316
نام کالا قیمت

ورق استیل 316 ضخامت 2.5 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
2.5
میلی متر
رول 316 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 316
نام کالا قیمت

ورق استیل 316 ضخامت 3 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
3
میلی متر
رول 316 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 0.9 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.9
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 1 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 1 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 1 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 1.25 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1.25
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 316
نام کالا قیمت

ورق استیل 316 ضخامت 6 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
6
میلی متر
رول 316 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 1.25 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1.25
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 1.5 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1.5
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 1.5 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1.5
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 1.5 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1.5
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 2 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
2
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 2 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
2
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 2 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
2
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 2.5 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
2.5
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 4 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
4
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 4 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
4
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 5 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
5
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 309
نام کالا قیمت

ورق استیل 309 ضخامت 4 ابعاد 2500*1250 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
4
میلی متر
شیت 309 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 309 ضخامت 4 ابعاد 3000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
4
میلی متر
شیت 309 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 309 ضخامت 5 ابعاد 2000*1000 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
5
میلی متر
شیت 309 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 309 ضخامت 5 ابعاد 2500*1250 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
5
میلی متر
شیت 309 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 309 ضخامت 5 ابعاد 3000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
5
میلی متر
شیت 309 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 309 ضخامت 6 ابعاد 6000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
6
میلی متر
شیت 309 بنگاه نهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 309 ضخامت 8 ابعاد 6000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
8
میلی متر
شیت 309 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 309 ضخامت 10 ابعاد 6000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
10
میلی متر
شیت 309 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 309 ضخامت 12 ابعاد 6000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
12
میلی متر
شیت 309 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 309 ضخامت 15 ابعاد 6000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
15
میلی متر
شیت 309 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 309 ضخامت 20 ابعاد 6000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
20
میلی متر
شیت 309 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 309 ضخامت 25 ابعاد 6000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
25
میلی متر
شیت 309 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 309 ضخامت 30 ابعاد 6000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
30
میلی متر
شیت 309 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 6 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
6
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 310
نام کالا قیمت

ورق استیل 310 ضخامت 1 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1
میلی متر
رول 310 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 8 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
8
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 310
نام کالا قیمت

ورق استیل 310 ضخامت 2 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
2
میلی متر
رول 310 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 10 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
10
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 310
نام کالا قیمت

ورق استیل 310 ضخامت 3 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
3
میلی متر
رول 310 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 10 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
10
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 10 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
10
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 310
نام کالا قیمت

ورق استیل 310 ضخامت 4 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
4
میلی متر
رول 310 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 12 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
12
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 12 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
12
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 310
نام کالا قیمت

ورق استیل 310 ضخامت 5 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
5
میلی متر
رول 310 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 12 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
12
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 304
نام کالا قیمت

ورق استیل 304 ضخامت 15 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
15
میلی متر
رول 304 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 310
نام کالا قیمت

ورق استیل 310 ضخامت 6 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
6
میلی متر
رول 310 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 310
نام کالا قیمت

ورق استیل 310 ضخامت 15 ابعاد 6000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
15
میلی متر
شیت 310 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 310 ضخامت 20 ابعاد 6000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
20
میلی متر
شیت 310 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 310 ضخامت 25 ابعاد 6000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
25
میلی متر
شیت 310 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 310 ضخامت 30 ابعاد 6000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
30
میلی متر
شیت 310 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 310 ضخامت 40 ابعاد 6000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
40
میلی متر
شیت 310 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق استیل 310 ضخامت 50 ابعاد 6000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
50
میلی متر
شیت 310 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 410
نام کالا قیمت

ورق استیل 410 ضخامت 1 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1
میلی متر
رول 410 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 321
نام کالا قیمت

ورق استیل 321 ضخامت 1.5 ابعاد 3000*1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1.5
میلی متر
شیت 321 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 410
نام کالا قیمت

ورق استیل 410 ضخامت 40 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
40
میلی متر
شیت 410 بنگاه تهرا تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 420
نام کالا قیمت

ورق استیل 420 ضخامت 1 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
1
میلی متر
رول 420 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 420
نام کالا قیمت

ورق استیل 420 ضخامت 2 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
2
میلی متر
رول 420 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 420
نام کالا قیمت

ورق استیل 420 ضخامت 3 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
3
میلی متر
رول 420 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 420
نام کالا قیمت

ورق استیل 420 ضخامت 4 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
4
میلی متر
رول 420 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 420
نام کالا قیمت

ورق استیل 420 ضخامت 8 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
8
میلی متر
رول 420 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 420
نام کالا قیمت

ورق استیل 420 ضخامت 15 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
15
میلی متر
رول 420 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 420
نام کالا قیمت

ورق استیل 420 ضخامت 20 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
20
میلی متر
شیت 420 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالا قیمت

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت 0.3 ابعاد 2000*1000 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.3
میلی متر
شیت 3105 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 430
نام کالا قیمت

ورق استیل 430 ضخامت 0.3 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.3
میلی متر
رول 430 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالا قیمت

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت 0.3 ابعاد 2500*1250 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.3
میلی متر
شیت 3105 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 430
نام کالا قیمت

ورق استیل 430 ضخامت 0.3 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.3
میلی متر
رول 430 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالا قیمت

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت 0.4 ابعاد 2000*1000 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.4
میلی متر
شیت 3105 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 430
نام کالا قیمت

ورق استیل 430 ضخامت 0.3 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.3
میلی متر
رول 430 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 430
نام کالا قیمت

ورق استیل 430 ضخامت 0.4 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.4
میلی متر
رول 430 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 430
نام کالا قیمت

ورق استیل 430 ضخامت 0.4 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.4
میلی متر
رول 430 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالا قیمت

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت 0.7 ابعاد 2000*1000 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.7
میلی متر
شیت 3105 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 430
نام کالا قیمت

ورق استیل 430 ضخامت 0.4 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.4
میلی متر
رول 430 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالا قیمت

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت 0.7 ابعاد 2500*1250 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.7
میلی متر
شیت 3105 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 430
نام کالا قیمت

ورق استیل 430 ضخامت 0.5 عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.5
میلی متر
رول 430 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالا قیمت

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت 0.8 ابعاد 2000*1000 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.8
میلی متر
شیت 3105 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 430
نام کالا قیمت

ورق استیل 430 ضخامت 0.5 عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.5
میلی متر
رول 430 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق استیل 430
نام کالا قیمت

ورق استیل 430 ضخامت 0.5 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.5
میلی متر
رول 430 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالا قیمت

ورق آلومینیوم نورد اراک ضخامت 0.9 ابعاد 2500*1250 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
0.9
میلی متر
شیت 3105 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم