قیمت چهارپهلو

چهارپهلو نرمال
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت

چهارپهلو 10*10 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
10*10 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 12*12 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
12*12 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 14*14 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
14*14 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 15*15 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
15*15 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 16*16 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
16*16 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 18*18 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
18*18 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 20*20 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
20*20 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 22*22 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
22*22 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 28*28 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
28*28 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 30*30 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
30*30 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 30*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
30*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 40*40 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
40*40 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 50*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
50*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 60*60 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
60*60 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 70*70 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
70*70 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 80*80 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
80*80 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 80*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
80*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 90*90 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
90*90 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 100*100 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
100*100 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 120*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
120*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 120*80 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
120*80 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 120*120 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
120*120 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
چهار پهلو ترانس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت

چهارپهلو 4*4 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
4*4 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 5*5 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
5*5 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 6*6 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
6*6 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 8*8 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
8*8 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 10*10 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
10*10 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 12*12 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
12*12 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 14*14 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
14*14 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 16*16 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
16*16 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 18*18 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
18*18 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی ST52 ترانس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت

چهارپهلو آلیاژی 4*4 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
4*4 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 5*5 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
5*5 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 6*6 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
6*6 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 8*8 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
8*8 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 10*10 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
10*10 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 12*12 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
12*12 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 14*14 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
14*14 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 16*16 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
16*16 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 18*18 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
18*18 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی ST52 نرمال
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت

چهارپهلو آلیاژی 25*25 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
25*25 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 10*10 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
10*10 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 20*20 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
20*20 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 30*30 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
30*30 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 35*35 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
35*35 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 40*40 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
40*40 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 50*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
50*50 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی60*60 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
60*60 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی70*70 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
70*70 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی80*80 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
80*80 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی80*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
80*50 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی90*90 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
90*90 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی100*100 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
100*100 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی120*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
120*50 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی120*80 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
120*80 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*120 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
120*120 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*100 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
120*100 نرمال ST52 ینگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی CK45
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت

چهارپهلو آلیاژی 30*50 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
30*50 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 10*10 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
10*10 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 12*12 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
12*12 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 14*14 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
14*14 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 15*15 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
15*15 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 16*16 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
16*16 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 18*18 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
18*18 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 20*20 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
20*20 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 25*25 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
25*25 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 30*30 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
30*30 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 40*40 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
40*40 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 50*50 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
50*50 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 60*60 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
60*60 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 70*70 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
70*70 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 80*80 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
80*80 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 90*90 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
90*90 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*120 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
120*120 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 100*100 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
100*100 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
فیلترها