قیمت ورق گرم

فیلترها
اسلب فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا قیمت

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 100 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
100
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 105 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
105
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 110 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
110
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 115 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
115
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 125 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
125
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 130 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
130
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 130 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
130
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 135 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
135
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 140 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
140
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 145 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
145
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 150 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
150
میل متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 155 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
155
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 160 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
160
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 165 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
165
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 170 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
170
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 175 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
175
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 180 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
180
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 185 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
185
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 190 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
190
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 195 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
195
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 200 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
200
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 220 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
220
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 250 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
250
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 30 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 300 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
300
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 35 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 40 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 45 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
45
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 50 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 55 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
55
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 60 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
60
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 67 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
67
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 70 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
70
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 75 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
75
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 80 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
80
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 85 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
85
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 90 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
90
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 95 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
95
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
بولت و مهره
نام کالا قیمت
پروفیل آلومینیوم
نام کالا قیمت
پروفیل استیل 201
نام کالا قیمت
پروفیل استیل 304
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه
نام کالا قیمت
پروفیل درب و پنجره گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالا قیمت
پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالا قیمت
پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان ( آسیا )
نام کالا قیمت
تسمه CK45
نام کالا قیمت
تسمه ST52
نام کالا قیمت
تسمه فابریک
نام کالا قیمت
تسمه ماشینکاری
نام کالا قیمت
تسمه نوردی
نام کالا قیمت
توری پرسی
نام کالا قیمت
توری حصاری
نام کالا قیمت
توری گابیون
نام کالا قیمت
توری مرغی ایران توری
نام کالا قیمت
توری مرغی میهن نورد
نام کالا قیمت
تیرآهن ترک
نام کالا قیمت
تیرآهن جهان فولاد غرب(کرمانشاه)
نام کالا قیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام کالا قیمت
تیرآهن روسیه
نام کالا قیمت
تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالا قیمت
تیرآهن شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالا قیمت
تیرآهن صنایع فولاد فردوس باختر
نام کالا قیمت
تیرآهن فولاد آریا ذوب
نام کالا قیمت
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالا قیمت
تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد
نام کالا قیمت
تیرآهن کره
نام کالا قیمت
تیرآهن گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالا قیمت
تیرآهن لانه زنبوری
نام کالا قیمت
تیرآهن مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالا قیمت
تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالا قیمت
تیرآهن نورد آریان فولاد(آرین)
نام کالا قیمت
تیرآهن نورد کوثر اهواز
نام کالا قیمت
تیرآهن هاش سبک(HEA)
نام کالا قیمت
تیرآهن هاش سنگین(HEB)
نام کالا قیمت
چهار پهلو ترانس
نام کالا قیمت
چهارپهلو آلیاژی CK45
نام کالا قیمت
چهارپهلو آلیاژی ST52 ترانس
نام کالا قیمت
چهارپهلو آلیاژی ST52 نرمال
نام کالا قیمت
چهارپهلو نرمال
نام کالا قیمت
رابیتس
نام کالا قیمت
زیگزاگ
نام کالا قیمت
سپری شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا قیمت
سپری شرکت نورد سجاد
نام کالا قیمت
سپری گروه صنعتی شکفته
نام کالا قیمت
سیم آرماتور
نام کالا قیمت
سیم خاردار
نام کالا قیمت
سیم گالوانیزه
نام کالا قیمت
سیم مفتول
نام کالا قیمت
شمش فولادی
نام کالا قیمت
فولاد ناب تبریز
نام کالا قیمت
قوطی پروفیل شرکت پروفیل یزد
نام کالا قیمت
قوطی پروفیل شرکت لوله و پروفیل موکریان
نام کالا قیمت
قوطی پروفیل لوله و پروفیل حداد گستر کچو
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل تعاونی فولاد علویجه
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل اصفهان(آسیا)
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان
نام کالا قیمت
قوطی و پروفیل هیربد زرندیه
نام کالا قیمت
گریتینگ استیل
نام کالا قیمت
گریتینگ پله
نام کالا قیمت
گریتینگ فایبرگلاس و آلومینیوم
نام کالا قیمت
گریتینگ فلزی
نام کالا قیمت
گریتینگ گالوانیزه
نام کالا قیمت
لوازم داربستی
نام کالا قیمت
لوله آلومینیوم
نام کالا قیمت
لوله اسپیرال
نام کالا قیمت
لوله استیل 201
نام کالا قیمت
لوله استیل 304
نام کالا قیمت
لوله استیل 316
نام کالا قیمت
لوله استیل دکوراتیو
نام کالا قیمت
لوله استیل صنایع غذایی 304
نام کالا قیمت
لوله استیل صنعتی 304
نام کالا قیمت
لوله استیل صنعتی 316
نام کالا قیمت
لوله بدون درز مانیسمان سبک
نام کالا قیمت
لوله جدار چاه
نام کالا قیمت
لوله درز مستقیم تست آب
نام کالا قیمت
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
نام کالا قیمت
لوله درزدار تست گاز API
نام کالا قیمت
لوله درزدار داربستی
نام کالا قیمت
لوله فولادی آتشخوار
نام کالا قیمت
لوله گالوانیزه
نام کالا قیمت
لوله گلخانه
نام کالا قیمت
لوله گوشتدار فولاد چین
نام کالا قیمت
لوله مانیسمان
نام کالا قیمت
لوله مبلی
نام کالا قیمت
لوله مس
نام کالا قیمت
مش آجدار
نام کالا قیمت
مش ساده
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد الماس تاکستان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد امیرکبیر خزر
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سیادن ابهر(فولاد خلیج فارس)
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد قزوین
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کاوه اروند
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کیان ابهر
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد معراج کردکوی
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد نوین ابهر
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار شرکت نورد گرم سمنان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهرکرد
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار فولاد بردسیر کرمان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار فولاد فردوس باختر ارومیه
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار کویر کاشان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی درپاد تبریز
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار مجتمع آتیه خلبج فارس
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار مجتمع جهان فولاد سیرجان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ارگ تبریز
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد صائب تبریز
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد کیان کاشان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار نورد آریان فولاد
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
نام کالا قیمت
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
نام کالا قیمت
میلگرد استیل 304
نام کالا قیمت
میلگرد استیل 309
نام کالا قیمت
میلگرد استیل 310
نام کالا قیمت
میلگرد استیل 316
نام کالا قیمت
میلگرد استیل 321
نام کالا قیمت
میلگرد استیل 410
نام کالا قیمت
میلگرد استیل 420
نام کالا قیمت
میلگرد استیل 430
نام کالا قیمت
میلگرد ساده آذر گستر سدید
نام کالا قیمت
میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان
نام کالا قیمت
میلگرد ساده ذوب و نورد ملایر
نام کالا قیمت
میلگرد ساده شرکت نورد فولاد کاران افق ابهر
نام کالا قیمت
میلگرد ساده صنایع فولاد سازان امیرآباد
نام کالا قیمت
میلگرد ساده صنایع نورد فولاد نوین متین
نام کالا قیمت
میلگرد ساده فولاد سیادن ابهر
نام کالا قیمت
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان
نام کالا قیمت
میلگرد ساده فولاد نطنز
نام کالا قیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی پرشین فولاد
نام کالا قیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالا قیمت
میلگرد ساده مجتمع فولاد الیگودرز
نام کالا قیمت
میلگرد ساده نورد فولاد گلستان
نام کالا قیمت
میلگرد ساده نورد کوثر اهواز
نام کالا قیمت
میلگرد ساده نورد گرم جهان
نام کالا قیمت
ناودانی استیل 304
نام کالا قیمت
ناودانی جویا نورد فولاد تهران
نام کالا قیمت
ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا قیمت
ناودانی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالا قیمت
ناودانی فولاد ناب تبریز
نام کالا قیمت
ناودانی کارخانه فولاد اروپایی
نام کالا قیمت
ناودانی گروه صنعتی شکفته
نام کالا قیمت
ناودانی نورد آریان فولاد ( آرین )
نام کالا قیمت
نبشی استیل 304
نام کالا قیمت
نبشی جویا نورد فولاد تهران
نام کالا قیمت
نبشی شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالا قیمت
نبشی شرکت سدید کاوه قم
نام کالا قیمت
نبشی شرکت فولاد جاوید بناب
نام کالا قیمت
نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا قیمت
نبشی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالا قیمت
نبشی شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالا قیمت
نبشی شرکت فولاد نستا
نام کالا قیمت
نبشی صبا فولاد منظومه
نام کالا قیمت
نبشی صنایع ریخته گری قیدار ابهر
نام کالا قیمت
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
نام کالا قیمت
نبشی فولاد ناب تبریز
نام کالا قیمت
نبشی کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
نام کالا قیمت
نبشی گروه صنعتی سپاهان
نام کالا قیمت
نبشی گروه صنعتی شکفته
نام کالا قیمت
نبشی نورد آریان فولاد
نام کالا قیمت
ورق 17MN4 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا قیمت

ورق 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ خرداد ۱۴۰۱
10
میلی متر
رول 17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ خرداد ۱۴۰۱
12
میلی متر
رول 17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ خرداد ۱۴۰۱
15
میلی متر
رول 17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ خرداد ۱۴۰۱
4
میلی متر
رول 17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ خرداد ۱۴۰۱
5
میلی متر
رول 17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ خرداد ۱۴۰۱
6
میلی متر
رول 17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ خرداد ۱۴۰۱
8
میلی متر
رول 17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق 17MN4 کره
نام کالا قیمت

ورق 17MN4 کره ضخامت 10 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۱۵ دی ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 کره ضخامت 12 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۱۵ دی ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 کره ضخامت 15 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۱۵ دی ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 کره ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۱۵ دی ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 کره ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۱۵ دی ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 کره ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۱۵ دی ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 کره ضخامت 6 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۱۵ دی ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 کره ضخامت 8 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۱۵ دی ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق A283 اکراین
نام کالا قیمت

ورق A283 اکراین ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
A283 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 اکراین ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
A283 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 اکراین ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
A283 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 اکراین ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
A283 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 اکراین ضخامت 40 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
A283 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا قیمت

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
رول A283 کارخانه
اصفهان
21,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت A283 بنگاه تهران 21,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12
میلی متر
رول A283 کارخانه
اصفهان
20,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت A283 بنگاه تهران 21,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
15
میلی متر
رول A283 کارخانه
اصفهان
20,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت A283 بنگاه تهران 21,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
رول A283 کارخانه
اصفهان
21,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت A283 بنگاه تهران 21,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
8
میلی متر
رول A283 کارخانه
اصفهان
21,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت A283 بنگاه تهران 22,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ورق A516 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا قیمت

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 10 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 10 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 12 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 12 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 15 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 15 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه نهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 8 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 8 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا قیمت

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
رول A516 کارخانه
اصفهان
22,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت A516 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12
میلی متر
رول A516 کارخانه
اصفهان
22,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت A516 بنگاه تهران 23,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
15
میلی متر
رول A516 کارخانه
اصفهان
22,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت A516 بنگاه تهران 23,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
رول A516 کارخانه
اصفهان
22,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت A516 بنگاه تهران 23,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
8
میلی متر
رول A516 کارخانه
اصفهان
22,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت A516 بنگاه تهران 23,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ورق A516 کره
نام کالا قیمت

ورق A516 کره ضخامت 10 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 12 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 15 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 40 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 50 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 6 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 60 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
60
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 8 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق CK45 روسیه
نام کالا قیمت

ورق CK45 روس ضخامت 10 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 12 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 15 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 2 ابعاد 2500*1250 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
2
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 3 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 4 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 40 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 45 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
45
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 5 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 50 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 55 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
55
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 6 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 60 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
60
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 8 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا قیمت

ورق CK45 اکسین ضخامت 10 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 12 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 15 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بتگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 40 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 45 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
45
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 50 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 55 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
55
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 60 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
60
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 8 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق CK45 کره
نام کالا قیمت

ورق CK45 کره ضخامت 10 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 12 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 15 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 4 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 40 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بتگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 45 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
45
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 5 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 50 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 6 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 60 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
60
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 70 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
70
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 8 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 80 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
80
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق ST52 اکراین
نام کالا قیمت

ورق ST52 اکراین ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 40 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 50 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 60 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
60
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 70 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
70
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 80 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
80
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق ST52 شرکت فولاد کاویان
نام کالا قیمت

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 10 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
رول ST52 بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 10 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
رول ST52 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 12 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12
میلی متر
رول ST52 بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 12 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12
میلی متر
رول ST52 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 15 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
15
میلی متر
رول ST52 بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 15 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
15
میلی متر
رول ST52 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 20 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 20 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 25 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 25 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 30 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 30 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 35 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 35 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 40 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 40 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 45 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
45
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 45 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
45
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 50 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 50 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ورق ST52 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا قیمت

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 10 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
26,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 12 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12
میلی تر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
26,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 15 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
26,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
26,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
28,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
26,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
29,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 40 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک