قیمت ورق گرم

فیلترها
اسلب فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاقیمت

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 100 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
100
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 105 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
105
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 110 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
110
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 115 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
115
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 125 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
125
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 130 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
130
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 130 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
130
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 135 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
135
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 140 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
140
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 145 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
145
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 150 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
150
میل متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 155 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
155
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 160 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
160
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 165 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
165
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 170 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
170
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 175 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
175
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 180 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
180
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 185 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
185
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 190 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
190
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 195 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
195
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 200 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
200
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 220 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
220
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 250 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
250
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 30 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 300 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
300
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 35 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 40 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 45 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
45
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 50 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 55 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
55
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 60 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
60
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 67 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
67
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 70 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
70
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 75 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
75
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 80 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
80
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 85 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
85
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 90 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
90
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 95 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
95
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
بولت و مهره
نام کالاقیمت
پروفیل آلومینیوم
نام کالاقیمت
پروفیل استیل 201
نام کالاقیمت
پروفیل استیل 304
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه
نام کالاقیمت
پروفیل درب و پنجره گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالاقیمت
پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاقیمت
پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان ( آسیا )
نام کالاقیمت
تسمه CK45
نام کالاقیمت
تسمه ST52
نام کالاقیمت
تسمه فابریک
نام کالاقیمت
تسمه ماشینکاری
نام کالاقیمت
تسمه نوردی
نام کالاقیمت
توری پرسی
نام کالاقیمت
توری حصاری
نام کالاقیمت
توری گابیون
نام کالاقیمت
توری مرغی ایران توری
نام کالاقیمت
توری مرغی میهن نورد
نام کالاقیمت
تیرآهن ترک
نام کالاقیمت
تیرآهن جهان فولاد غرب(کرمانشاه)
نام کالاقیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام کالاقیمت
تیرآهن روسیه
نام کالاقیمت
تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالاقیمت
تیرآهن شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالاقیمت
تیرآهن صنایع فولاد فردوس باختر
نام کالاقیمت
تیرآهن فولاد آریا ذوب
نام کالاقیمت
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالاقیمت
تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد
نام کالاقیمت
تیرآهن کره
نام کالاقیمت
تیرآهن گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاقیمت
تیرآهن لانه زنبوری
نام کالاقیمت
تیرآهن مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالاقیمت
تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالاقیمت
تیرآهن نورد آریان فولاد(آرین)
نام کالاقیمت
تیرآهن نورد کوثر اهواز
نام کالاقیمت
تیرآهن هاش سبک(HEA)
نام کالاقیمت
تیرآهن هاش سنگین(HEB)
نام کالاقیمت
چهار پهلو ترانس
نام کالاقیمت
چهارپهلو آلیاژی CK45
نام کالاقیمت
چهارپهلو آلیاژی ST52 ترانس
نام کالاقیمت
چهارپهلو آلیاژی ST52 نرمال
نام کالاقیمت
چهارپهلو نرمال
نام کالاقیمت
رابیتس
نام کالاقیمت
زیگزاگ
نام کالاقیمت
سپری شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاقیمت
سپری شرکت نورد سجاد
نام کالاقیمت
سپری گروه صنعتی شکفته
نام کالاقیمت
سیم آرماتور
نام کالاقیمت
سیم خاردار
نام کالاقیمت
سیم گالوانیزه
نام کالاقیمت
سیم مفتول
نام کالاقیمت
شمش فولادی
نام کالاقیمت
فولاد ناب تبریز
نام کالاقیمت
قوطی پروفیل شرکت پروفیل یزد
نام کالاقیمت
قوطی پروفیل شرکت لوله و پروفیل موکریان
نام کالاقیمت
قوطی پروفیل لوله و پروفیل حداد گستر کچو
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل تعاونی فولاد علویجه
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل اصفهان(آسیا)
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان
نام کالاقیمت
قوطی و پروفیل هیربد زرندیه
نام کالاقیمت
گریتینگ استیل
نام کالاقیمت
گریتینگ پله
نام کالاقیمت
گریتینگ فایبرگلاس و آلومینیوم
نام کالاقیمت
گریتینگ فلزی
نام کالاقیمت
گریتینگ گالوانیزه
نام کالاقیمت
لوازم داربستی
نام کالاقیمت
لوله آلومینیوم
نام کالاقیمت
لوله اسپیرال
نام کالاقیمت
لوله استیل 201
نام کالاقیمت
لوله استیل 304
نام کالاقیمت
لوله استیل 316
نام کالاقیمت
لوله استیل دکوراتیو
نام کالاقیمت
لوله استیل صنایع غذایی 304
نام کالاقیمت
لوله استیل صنعتی 304
نام کالاقیمت
لوله استیل صنعتی 316
نام کالاقیمت
لوله بدون درز مانیسمان سبک
نام کالاقیمت
لوله جدار چاه
نام کالاقیمت
لوله درز مستقیم تست آب
نام کالاقیمت
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
نام کالاقیمت
لوله درزدار تست گاز API
نام کالاقیمت
لوله درزدار داربستی
نام کالاقیمت
لوله فولادی آتشخوار
نام کالاقیمت
لوله گالوانیزه
نام کالاقیمت
لوله گلخانه
نام کالاقیمت
لوله گوشتدار فولاد چین
نام کالاقیمت
لوله مانیسمان
نام کالاقیمت
لوله مبلی
نام کالاقیمت
لوله مس
نام کالاقیمت
مش آجدار
نام کالاقیمت
مش ساده
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد الماس تاکستان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد امیرکبیر خزر
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سیادن ابهر(فولاد خلیج فارس)
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد قزوین
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کاوه اروند
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کیان ابهر
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد معراج کردکوی
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد نوین ابهر
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار شرکت نورد گرم سمنان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهرکرد
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار فولاد بردسیر کرمان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار فولاد فردوس باختر ارومیه
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار کویر کاشان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی درپاد تبریز
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار مجتمع آتیه خلبج فارس
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار مجتمع جهان فولاد سیرجان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ارگ تبریز
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد صائب تبریز
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد کیان کاشان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار نورد آریان فولاد
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
نام کالاقیمت
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
نام کالاقیمت
میلگرد استیل 304
نام کالاقیمت
میلگرد استیل 309
نام کالاقیمت
میلگرد استیل 310
نام کالاقیمت
میلگرد استیل 316
نام کالاقیمت
میلگرد استیل 321
نام کالاقیمت
میلگرد استیل 410
نام کالاقیمت
میلگرد استیل 420
نام کالاقیمت
میلگرد استیل 430
نام کالاقیمت
میلگرد ساده آذر گستر سدید
نام کالاقیمت
میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان
نام کالاقیمت
میلگرد ساده ذوب و نورد ملایر
نام کالاقیمت
میلگرد ساده شرکت نورد فولاد کاران افق ابهر
نام کالاقیمت
میلگرد ساده صنایع فولاد سازان امیرآباد
نام کالاقیمت
میلگرد ساده صنایع نورد فولاد نوین متین
نام کالاقیمت
میلگرد ساده فولاد سیادن ابهر
نام کالاقیمت
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان
نام کالاقیمت
میلگرد ساده فولاد نطنز
نام کالاقیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی پرشین فولاد
نام کالاقیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاقیمت
میلگرد ساده مجتمع فولاد الیگودرز
نام کالاقیمت
میلگرد ساده نورد فولاد گلستان
نام کالاقیمت
میلگرد ساده نورد کوثر اهواز
نام کالاقیمت
میلگرد ساده نورد گرم جهان
نام کالاقیمت
ناودانی استیل 304
نام کالاقیمت
ناودانی جویا نورد فولاد تهران
نام کالاقیمت
ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاقیمت
ناودانی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالاقیمت
ناودانی فولاد ناب تبریز
نام کالاقیمت
ناودانی کارخانه فولاد اروپایی
نام کالاقیمت
ناودانی گروه صنعتی شکفته
نام کالاقیمت
ناودانی نورد آریان فولاد ( آرین )
نام کالاقیمت
نبشی استیل 304
نام کالاقیمت
نبشی جویا نورد فولاد تهران
نام کالاقیمت
نبشی شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالاقیمت
نبشی شرکت سدید کاوه قم
نام کالاقیمت
نبشی شرکت فولاد جاوید بناب
نام کالاقیمت
نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاقیمت
نبشی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالاقیمت
نبشی شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالاقیمت
نبشی شرکت فولاد نستا
نام کالاقیمت
نبشی صبا فولاد منظومه
نام کالاقیمت
نبشی صنایع ریخته گری قیدار ابهر
نام کالاقیمت
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
نام کالاقیمت
نبشی فولاد ناب تبریز
نام کالاقیمت
نبشی کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
نام کالاقیمت
نبشی گروه صنعتی سپاهان
نام کالاقیمت
نبشی گروه صنعتی شکفته
نام کالاقیمت
نبشی نورد آریان فولاد
نام کالاقیمت
ورق 17MN4 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاقیمت

ورق 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۷ تیر ۱۴۰۰
10
میلی متر
رول 17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۷ تیر ۱۴۰۰
12
میلی متر
رول 17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۷ تیر ۱۴۰۰
15
میلی متر
رول 17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۷ تیر ۱۴۰۰
4
میلی متر
رول 17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۷ تیر ۱۴۰۰
5
میلی متر
رول 17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۷ تیر ۱۴۰۰
6
میلی متر
رول 17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۷ تیر ۱۴۰۰
8
میلی متر
رول 17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق 17MN4 کره
نام کالاقیمت

ورق 17MN4 کره ضخامت 10 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 کره ضخامت 12 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 کره ضخامت 15 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 کره ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 کره ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 کره ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 کره ضخامت 6 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق 17MN4 کره ضخامت 8 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
17MN4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق A283 اکراین
نام کالاقیمت

ورق A283 اکراین ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
A283 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 اکراین ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
A283 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 اکراین ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
A283 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 اکراین ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
A283 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 اکراین ضخامت 40 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
A283 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاقیمت

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
رول A283 کارخانه
اصفهان
25,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت A283 بنگاه تهران 25,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
رول A283 کارخانه
اصفهان
25,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت A283 بنگاه تهران 25,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
رول A283 کارخانه
اصفهان
25,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت A283 بنگاه تهران 23,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
رول A283 کارخانه
اصفهان
25,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت A283 بنگاه تهران 25,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
رول A283 کارخانه
اصفهان
25,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A283 فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت A283 بنگاه تهران 25,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ورق A516 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاقیمت

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 10 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 10 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 12 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 12 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 15 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 15 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه نهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 8 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد اکسین ضخامت 8 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
A516 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاقیمت

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
رول A516 کارخانه
اصفهان
25,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت A516 بنگاه تهران 26,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
رول A516 کارخانه
اصفهان
25,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت A516 بنگاه تهران 26,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
رول A516 کارخانه
اصفهان
25,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت A516 بنگاه تهران 26,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
رول A516 کارخانه
اصفهان
25,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت A516 بنگاه تهران 26,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
رول A516 کارخانه
اصفهان
25,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت A516 بنگاه تهران 26,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ورق A516 کره
نام کالاقیمت

ورق A516 کره ضخامت 10 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 12 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 15 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 40 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 50 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 6 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 60 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
60
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق A516 کره ضخامت 8 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
A516 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق CK45 روسیه
نام کالاقیمت

ورق CK45 روس ضخامت 10 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 12 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 15 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 2 ابعاد 2500*1250 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
2
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 3 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 4 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 40 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 45 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
45
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 5 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 50 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 55 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
55
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 6 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 60 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
60
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 روس ضخامت 8 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاقیمت

ورق CK45 اکسین ضخامت 10 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 12 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 15 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بتگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 40 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 45 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
45
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 50 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 55 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
55
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 60 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
60
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 اکسین ضخامت 8 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق CK45 کره
نام کالاقیمت

ورق CK45 کره ضخامت 10 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 12 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 15 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 4 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 40 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بتگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 45 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
45
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 5 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 50 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 6 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 60 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
60
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 70 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
70
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 8 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق CK45 کره ضخامت 80 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
80
میلی متر
شیت
فابریک
CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق ST52 اکراین
نام کالاقیمت

ورق ST52 اکراین ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 40 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 50 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 60 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
60
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 70 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
70
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 اکراین ضخامت 80 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
80
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق ST52 شرکت فولاد کاویان
نام کالاقیمت

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 10 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
رول ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 10 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
رول ST52 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 12 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
رول ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 12 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
رول ST52 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 15 عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
رول ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 15 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
رول ST52 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 20 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 20 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 25 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 25 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 30 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 30 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 35 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 35 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 40 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 40 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 45 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
45
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 45 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
45
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 50 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد کاویان ضخامت 50 ابعاد 6000*1500 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق ST52 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاقیمت

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 10 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
30,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 12 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی تر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
28,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 15 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
30,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 20 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
20
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
30,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 25 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
25
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
28,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 30 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
29,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 35 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
30,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 40 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
29,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد اکسین ضخامت 8 ابعاد 6000*2000 شیت فابریک کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
ST52 کارخانه
خوزستان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاقیمت

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
رول ST52 کارخانه
اصفهان
25,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 10 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت ST52 بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
رول ST52 کارخانه
اصفهان
25,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 12 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
شیت ST52 بنگاه تهران 24,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
رول ST52 کارخانه
اصفهان
25,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 15 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15
میلی متر
شیت ST52 بنگاه تهران 24,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
رول ST52 کارخانه
اصفهان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 3 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
شیت ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
رول ST52 کارخانه
اصفهان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 4 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
شیت ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
شیت ST52 کارخانه
اصفهان
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 5 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
شیت ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
رول ST52 کارخانه
اصفهان
25,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 6 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت ST52 بنگاه تهران 26,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1500 رول کارخانه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
رول ST52 کارخانه
اصفهان
25,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

ورق ST52 فولاد مبارکه ضخامت 8 عرض 1500 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت ST52 بنگاه تهران 26,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاقیمت

ورق آجدار 10 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
شیت
فابریک
6000*1500
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 10 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
رول 1500 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 2 فولاد مبارکه ابعاد 2000*1000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
2
میلی متر
شیت
فابریک
2000*1000
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 2 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
2
میلی متر
شیت
فابریک
2500*1250
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 2 فولاد مبارکه عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
2
میلی متر
رول 1000 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 2 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
2
میلی متر
رول 1250 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 2 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
2
میلی متر
رول 1500 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 3 فولاد مبارکه ابعاد 2000*1000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
شیت
فابریک
2000*1000
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 3 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
شیت
فابریک
2500*1250
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 3 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
شیت
فابریک
6000*15000
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 3 فولاد مبارکه عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
رول 1000 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 3 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
رول 1250 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 3 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
رول 1500 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 4 فولاد مبارکه ابعاد 2000*1000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی تر
شیت
فابریک
2000*1000
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 4 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
شیت
فابریک
2500*1250
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 4 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
شیت
فابریک
6000*1500
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 4 فولاد مبارکه عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
رول 1000 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 4 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
رول 1250 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 4 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
رول 1500 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 5 فولاد مبارکه ابعاد 2000*1000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
شیت
فابریک
2000*1000
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 5 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
شیت
فابریک
2500*1250
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 5 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
شیت
فابریک
6000*1500
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 5 فولاد مبارکه عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
رول 1000 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 5 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
رول 1250 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 5 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
رول 1500 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 6 فولاد مبارکه ابعاد 2000*1000 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت
فابریک
2000*1000
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 6 فولاد مبارکه ابعاد 2500*1250 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت
فابریک
2500*1250
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 6 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
شیت
فابریک
6000*1500
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 6 فولاد مبارکه عرض 1000 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
رول 1000 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 6 فولاد مبارکه عرض 1250 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
رول 1250 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 6 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
رول 1500 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 8 فولاد مبارکه ابعاد 6000*1500 شیت فابریک بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
شیت
فابریک
6000*1500
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق آجدار 8 فولاد مبارکه عرض 1500 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
رول 1500 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق آلوزینک شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاقیمت
ورق آلومینیوم پارس
نام کالاقیمت
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
نام کالاقیمت
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالاقیمت
ورق استیل 304
نام کالاقیمت
ورق استیل 309
نام کالاقیمت
ورق استیل 310
نام کالاقیمت
ورق استیل 316
نام کالاقیمت
ورق استیل 321
نام کالاقیمت
ورق استیل 410
نام کالاقیمت
ورق استیل 420
نام کالاقیمت
ورق استیل 430
نام کالاقیمت
ورق اسید شویی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالاقیمت
ورق اسید شویی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاقیمت

ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 ضخامت 2 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
2
میلی متر
رول ST37 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 ضخامت 2.5 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.5
میلی متر
رول ST37 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 ضخامت 3 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
رول ST37 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 ضخامت 4 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
رول ST37 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه عرض 1000 ضخامت 5 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
رول ST37 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 ضخامت 2 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
2
میلی متر
رول ST37 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 ضخامت 2.5 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.5
میلی متر
رول ST37 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

ورق اسید شویی ST37 فولاد مبارکه عرض 1250 ضخامت 3 رول بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
رول ST37 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
ورق برنجی شهید باهنر کرمان
نام کالاقیمت
ورق پانچ روغنی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاقیمت
ورق پانچ سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاقیمت
ورق رنگی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاقیمت
ورق رنگی فولاد چین
نام کالاقیمت
ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاقیمت
ورق رنگی کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالاقیمت
ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن
نام کالاقیمت
ورق روغنی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاقیمت
ورق روغنی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالاقیمت
ورق روغنی فولاد مبارکه اصهان
نام کالاقیمت
ورق سیاه شرکت فولاد کاویان
نام کالاقیمت
ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
نام کالاقیمت
ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان
نام کالاقیمت
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاقیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد سبا
نام کالاقیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان
نام کالاقیمت
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
نام کالاقیمت
ورق ضد سایش CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاقیمت
ورق ضد سایش دور استات اتریش
نام کالاقیمت
ورق ضد سایش دیلیدور آلمان
نام کالاقیمت
ورق ضد سایش فولاد چین
نام کالاقیمت
ورق ضد سایش هاردوکس سوئد
نام کالاقیمت
ورق عرشه فولادی خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالاقیمت
ورق عرشه فولادی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاقیمت
ورق عرشه فولادی صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالاقیمت
ورق عرشه فولادی فولاد امیرکبیر کاشان
نام کالاقیمت
ورق قلع اندود فولاد توان آور آسیا
نام کالاقیمت
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاقیمت
ورق گالوانیزه خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالاقیمت
ورق گالوانیزه شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاقیمت
ورق گالوانیزه صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالاقیمت
ورق گالوانیزه فولاد امیر کبیر کاشان
نام کالاقیمت
ورق گالوانیزه فولاد چین
نام کالاقیمت
ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز
نام کالاقیمت
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاقیمت
ورق گالوانیزه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالاقیمت
ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه
نام کالاقیمت
ورق مس شهید باهنر کرمان
نام کالاقیمت