قیمت تسمه

فیلترها
اسلب فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
بولت و مهره
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل آلومینیوم
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل استیل 201
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل استیل 304
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان ( آسیا )
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تسمه CK45
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
10
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
10
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
10
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
10
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
10
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 12 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
12
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 30 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
30
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 30 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
30
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 50 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
50
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
تسمه ST52
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
تسمه فابریک
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت

تسمه فابریک 3 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 19,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 3 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 16,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 3 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 16,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 15,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 18,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 16,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 16,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 5 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 18,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 5 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 18,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 5 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 16,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 5 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 16,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تسمه ماشینکاری
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت

تسمه ماشینکاری 10 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۲ فروردین ۱۴۰۰
10
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
60
میلی تر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
70
میی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 میلی متر عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
3
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
4
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
6
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
6
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
6
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
6
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
6
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
6
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
8
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
8
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
8
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
8
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
8
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
8
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
8
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
8
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
8
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
8
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
8
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
8
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
8
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۹ شهریور ۱۴۰۰
8
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تسمه نوردی
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت

تسمه نوردی 5 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه نهران 15,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 15,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 15,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 15,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 15,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 15,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 16,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 16,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
5
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 16,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
توری پرسی
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
توری حصاری
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
توری گابیون
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
توری مرغی ایران توری
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
توری مرغی میهن نورد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن ترک
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن جهان فولاد غرب(کرمانشاه)
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن روسیه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن صنایع فولاد فردوس باختر
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن فولاد آریا ذوب
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن کره
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن لانه زنبوری
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن نورد آریان فولاد(آرین)
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن نورد کوثر اهواز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن هاش سبک(HEA)
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
تیرآهن هاش سنگین(HEB)
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
چهار پهلو ترانس
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
چهارپهلو آلیاژی CK45
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
چهارپهلو آلیاژی ST52 ترانس
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
چهارپهلو آلیاژی ST52 نرمال
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
چهارپهلو نرمال
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت

چهارپهلو 30*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۰ آذر ۱۴۰۰
30*50 نرمال بنگاه تهران 16,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
رابیتس
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
زیگزاگ
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
سپری شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
سپری شرکت نورد سجاد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
سپری گروه صنعتی شکفته
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
سیم آرماتور
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
سیم خاردار
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
سیم گالوانیزه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
سیم مفتول
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
شمش فولادی
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
فولاد ناب تبریز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی پروفیل شرکت پروفیل یزد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی پروفیل شرکت لوله و پروفیل موکریان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی پروفیل لوله و پروفیل حداد گستر کچو
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل تعاونی فولاد علویجه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل اصفهان(آسیا)
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل هیربد زرندیه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
گریتینگ استیل
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
گریتینگ پله
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
گریتینگ فایبرگلاس و آلومینیوم
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
گریتینگ فلزی
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
گریتینگ گالوانیزه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوازم داربستی
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله آلومینیوم
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله اسپیرال
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله استیل 201
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله استیل 304
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله استیل 316
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله استیل دکوراتیو
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله استیل صنایع غذایی 304
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله استیل صنعتی 304
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله استیل صنعتی 316
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله بدون درز مانیسمان سبک
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله جدار چاه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله درز مستقیم تست آب
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله درزدار تست گاز API
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله درزدار داربستی
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله فولادی آتشخوار
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله گالوانیزه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله گلخانه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله گوشتدار فولاد چین
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله مانیسمان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله مبلی
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
لوله مس
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
مش آجدار
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
مش ساده
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد الماس تاکستان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد امیرکبیر خزر
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سیادن ابهر(فولاد خلیج فارس)
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد قزوین
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کاوه اروند
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کیان ابهر
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد معراج کردکوی
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد نوین ابهر
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت نورد گرم سمنان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهرکرد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد بردسیر کرمان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد فردوس باختر ارومیه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار کویر کاشان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی درپاد تبریز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع آتیه خلبج فارس
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع جهان فولاد سیرجان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ارگ تبریز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد صائب تبریز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد کیان کاشان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار نورد آریان فولاد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 304
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 309
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 310
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 316
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 321
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 410
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 420
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 430
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده آذر گستر سدید
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده ذوب و نورد ملایر
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده شرکت نورد فولاد کاران افق ابهر
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده صنایع فولاد سازان امیرآباد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده صنایع نورد فولاد نوین متین
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده فولاد سیادن ابهر
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده فولاد نطنز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی پرشین فولاد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده مجتمع فولاد الیگودرز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده نورد فولاد گلستان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده نورد کوثر اهواز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده نورد گرم جهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ناودانی استیل 304
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ناودانی جویا نورد فولاد تهران
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ناودانی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ناودانی فولاد ناب تبریز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ناودانی کارخانه فولاد اروپایی
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ناودانی گروه صنعتی شکفته
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ناودانی نورد آریان فولاد ( آرین )
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی استیل 304
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی جویا نورد فولاد تهران
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت سدید کاوه قم
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد جاوید بناب
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد نستا
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی صبا فولاد منظومه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی صنایع ریخته گری قیدار ابهر
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی فولاد ناب تبریز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی گروه صنعتی سپاهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی گروه صنعتی شکفته
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
نبشی نورد آریان فولاد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق 17MN4 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق 17MN4 کره
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق A283 اکراین
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق A516 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق A516 کره
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق CK45 روسیه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق CK45 کره
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 اکراین
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 شرکت فولاد کاویان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق آلوزینک شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق آلومینیوم پارس
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 304
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 309
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 310
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 316
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 321
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 410
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 420
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 430
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق اسید شویی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق اسید شویی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق برنجی شهید باهنر کرمان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق پانچ روغنی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق پانچ سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی فولاد چین
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی فولاد مبارکه اصهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه شرکت فولاد کاویان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد سبا
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش دور استات اتریش
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش دیلیدور آلمان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش فولاد چین
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش هاردوکس سوئد
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی فولاد امیرکبیر کاشان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق قلع اندود فولاد توان آور آسیا
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد امیر کبیر کاشان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد چین
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت
ورق مس شهید باهنر کرمان
نام کالاضخامتعرضمحل بارگیریقیمت