قیمت ورق

فیلترها
اسلب فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ورق قیمت

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 100 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
100
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 105 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
105
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 110 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
110
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 115 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
115
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 125 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
125
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 130 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
130
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 130 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
130
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 135 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
135
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 140 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
140
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 145 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
145
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 150 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
150
میل متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 155 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
155
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 160 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
160
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 165 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
165
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 170 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
170
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 175 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
175
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 180 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
180
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 185 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
185
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 190 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
190
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 195 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
195
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 200 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
200
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 220 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
220
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 250 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
250
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 30 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 300 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
300
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 35 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 40 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 45 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
45
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 50 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 55 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
55
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 60 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
60
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 67 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
67
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 70 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
70
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 75 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
75
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 80 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
80
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 85 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
85
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 90 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
90
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 95 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۳ شهریور ۱۴۰۱
95
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
بولت و مهره
نام کالا ورق قیمت
پروفیل آلومینیوم
نام کالا ورق قیمت
پروفیل استیل 201
نام کالا ورق قیمت
پروفیل استیل 304
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه
نام کالا ورق قیمت
پروفیل درب و پنجره گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالا ورق قیمت
پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالا ورق قیمت
پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان ( آسیا )
نام کالا ورق قیمت
تسمه CK45
نام کالا ورق قیمت

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 24,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 24,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 24,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 24,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 24,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 12 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 24,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 30 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 21,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 30 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 21,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 50 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
50
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 21,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تسمه ST52
نام کالا ورق قیمت

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تسمه فابریک
نام کالا ورق قیمت

تسمه فابریک 3 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 21,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 3 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 18,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 3 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 17,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 20,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 20,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 17,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 17,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 18,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 5 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 20,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 5 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 20,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 5 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 18,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 5 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 17,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تسمه ماشینکاری
نام کالا ورق قیمت

تسمه ماشینکاری 10 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۸ تیر ۱۴۰۱
10
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۱ فروردین ۱۴۰۰
10
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
60
میلی تر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
70
میی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 23,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 23,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 23,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 19,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 میلی متر عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
3
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 23,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 25,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 25,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 23,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 25,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 25,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 22,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 22,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 25,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 25,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۸ تیر ۱۴۰۱
8
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 21,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تسمه نوردی
نام کالا ورق قیمت

تسمه نوردی 5 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه نهران 18,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 18,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 18,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 18,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 18,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 18,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 18,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 18,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 18,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
توری پرسی
نام کالا ورق قیمت
توری حصاری
نام کالا ورق قیمت
توری گابیون
نام کالا ورق قیمت
توری مرغی ایران توری
نام کالا ورق قیمت
توری مرغی میهن نورد
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن ترک
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن جهان فولاد غرب(کرمانشاه)
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن روسیه
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن صنایع فولاد فردوس باختر
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن فولاد آریا ذوب
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن کره
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن لانه زنبوری
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن نورد آریان فولاد(آرین)
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن نورد کوثر اهواز
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن هاش سبک(HEA)
نام کالا ورق قیمت
تیرآهن هاش سنگین(HEB)
نام کالا ورق قیمت
چهار پهلو ترانس
نام کالا ورق قیمت

چهارپهلو 10*10 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10*10 ترانس بنگاه تهران 25,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 12*12 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12*12 ترانس بنگاه تهران 25,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 14*14 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
14*14 ترانس بنگاه تهران 25,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 16*16 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
16*16 ترانس بنگاه تهران 25,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 18*18 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
18*18 ترانس بنگاه تهران 25,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 4*4 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4*4 ترانس بنگاه تهران 37,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 5*5 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5*5 ترانس بنگاه تهران 37,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 6*6 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6*6 ترانس بنگاه تهران 37,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 8*8 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
8*8 ترانس بنگاه تهران 30,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی CK45
نام کالا ورق قیمت

چهارپهلو آلیاژی 10*10 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10*10 نرمال CK45 بنگاه تهران 26,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 100*100 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
100*100 نرمال CK45 بنگاه تهران 27,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 12*12 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12*12 نرمال CK45 بنگاه تهران 27,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*120 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
120*120 نرمال CK45 بنگاه تهران 27,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 14*14 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
14*14 نرمال CK45 بنگاه تهران 27,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 15*15 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
15*15 نرمال CK45 بنگاه تهران 27,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 16*16 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
16*16 نرمال CK45 بنگاه تهران 27,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 18*18 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
18*18 نرمال CK45 بنگاه تهران 27,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 20*20 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
20*20 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 25*25 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
25*25 نرمال CK45 بنگاه تهران 27,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 30*30 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30*30 نرمال CK45 بنگاه تهران 27,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 30*50 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30*50 نرمال CK45 بنگاه تهران 25,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 40*40 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
40*40 نرمال CK45 بنگاه تهران 27,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 50*50 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
50*50 نرمال CK45 بنگاه تهران 27,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 60*60 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
60*60 نرمال CK45 بنگاه تهران 25,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 70*70 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
70*70 نرمال CK45 بنگاه تهران 25,200 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 80*80 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
80*80 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 90*90 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
90*90 نرمال CK45 بنگاه تهران 27,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی ST52 ترانس
نام کالا ورق قیمت

چهارپهلو آلیاژی 10*10 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10*10 ترانس ST52 بنگاه تهران 26,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 12*12 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
12*12 ترانس ST52 بنگاه تهران 27,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 14*14 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
14*14 ترانس ST52 بنگاه تهران 27,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 16*16 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
16*16 ترانس ST52 بنگاه تهران 27,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 18*18 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
18*18 ترانس ST52 بنگاه تهران 27,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 4*4 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
4*4 ترانس ST52 بنگاه تهران 32,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 5*5 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
5*5 ترانس ST52 بنگاه تهران 32,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 6*6 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
6*6 ترانس ST52 بنگاه تهران 32,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 8*8 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
8*8 ترانس ST52 بنگاه تهران 35,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی ST52 نرمال
نام کالا ورق قیمت

چهارپهلو آلیاژی 10*10 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
10*10 نرمال ST52 بنگاه تهران 26,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*100 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
120*100 نرمال ST52 ینگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*120 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
120*120 نرمال ST52 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 20*20 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
20*20 نرمال ST52 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 25*25 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
25*25 نرمال ST52 بنگاه تهران 27,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 30*30 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
30*30 نرمال ST52 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 35*35 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
35*35 نرمال ST52 بنگاه تهران 25,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 40*40 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
40*40 نرمال ST52 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 50*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ شهریور ۱۴۰۱
50*50 نرمال ST52 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم