قیمت ورق

فیلترها
اسلب فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاورققیمت

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 100 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
100
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 105 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
105
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 110 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
110
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 115 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
115
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 125 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
125
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 130 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
130
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 130 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
130
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 135 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
135
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 140 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
140
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 145 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
145
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 150 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
150
میل متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 155 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
155
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 160 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
160
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 165 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
165
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 170 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
170
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 175 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
175
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 180 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
180
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 185 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
185
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 190 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
190
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 195 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
195
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 200 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
200
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 220 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
220
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 250 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
250
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 30 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 300 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
300
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 35 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
35
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 40 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
40
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 45 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
45
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 50 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
50
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 55 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
55
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 60 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
60
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 67 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
67
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 70 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
70
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 75 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
75
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 80 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
80
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 85 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
85
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 90 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
90
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

اسلب فولاد مبارکه ضخامت 95 شیت بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
95
میلی متر
شیت بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
بولت و مهره
نام کالاورققیمت
پروفیل آلومینیوم
نام کالاورققیمت
پروفیل استیل 201
نام کالاورققیمت
پروفیل استیل 304
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه
نام کالاورققیمت
پروفیل درب و پنجره گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالاورققیمت
پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاورققیمت
پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان ( آسیا )
نام کالاورققیمت
تسمه CK45
نام کالاورققیمت

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 10 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 12 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 30 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 30 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه CK45 ضخامت 50 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
50
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
تسمه ST52
نام کالاورققیمت

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 4 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
تسمه فابریک
نام کالاورققیمت

تسمه فابریک 3 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 19,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 3 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 16,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 3 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 16,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 16,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 19,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 16,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 4 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 16,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 5 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 19,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 5 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 18,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 5 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 16,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه فابریک 5 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 16,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تسمه ماشینکاری
نام کالاورققیمت

تسمه ماشینکاری 10 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۲ فروردین ۱۴۰۰
10
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
60
میلی تر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
70
میی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 10 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
10
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 24,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 21,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 3 میلی متر عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 24,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 24,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 4 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 24,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 5 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 24,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 6 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
6
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
100
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 120 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
120
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
70
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
80
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه ماشینکاری 8 عرض 90 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ آذر ۱۴۰۰
8
میلی متر
90
میلی متر
بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
تسمه نوردی
نام کالاورققیمت

تسمه نوردی 5 عرض 20 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
20
میلی متر
بنگاه نهران 16,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 25 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
25
میلی متر
بنگاه تهران 16,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
30
میلی متر
بنگاه تهران 16,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 35 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
35
میلی متر
بنگاه تهران 16,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 40 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
40
میلی متر
بنگاه تهران 16,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
45
میلی متر
بنگاه تهران 15,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 50 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
50
میلی متر
بنگاه تهران 16,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 55 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
55
میلی متر
بنگاه تهران 16,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

تسمه نوردی 5 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
60
میلی متر
بنگاه تهران 16,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
توری پرسی
نام کالاورققیمت
توری حصاری
نام کالاورققیمت
توری گابیون
نام کالاورققیمت
توری مرغی ایران توری
نام کالاورققیمت
توری مرغی میهن نورد
نام کالاورققیمت
تیرآهن ترک
نام کالاورققیمت
تیرآهن جهان فولاد غرب(کرمانشاه)
نام کالاورققیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام کالاورققیمت
تیرآهن روسیه
نام کالاورققیمت
تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالاورققیمت
تیرآهن شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالاورققیمت
تیرآهن صنایع فولاد فردوس باختر
نام کالاورققیمت
تیرآهن فولاد آریا ذوب
نام کالاورققیمت
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالاورققیمت
تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد
نام کالاورققیمت
تیرآهن کره
نام کالاورققیمت
تیرآهن گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاورققیمت
تیرآهن لانه زنبوری
نام کالاورققیمت
تیرآهن مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالاورققیمت
تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالاورققیمت
تیرآهن نورد آریان فولاد(آرین)
نام کالاورققیمت
تیرآهن نورد کوثر اهواز
نام کالاورققیمت
تیرآهن هاش سبک(HEA)
نام کالاورققیمت
تیرآهن هاش سنگین(HEB)
نام کالاورققیمت
چهار پهلو ترانس
نام کالاورققیمت

چهارپهلو 10*10 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10*10 ترانس بنگاه تهران 22,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 12*12 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12*12 ترانس بنگاه تهران 22,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 14*14 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
14*14 ترانس بنگاه تهران 22,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 16*16 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
16*16 ترانس بنگاه تهران 22,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 18*18 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
18*18 ترانس بنگاه تهران 22,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 4*4 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4*4 ترانس بنگاه تهران 31,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 5*5 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5*5 ترانس بنگاه تهران 33,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 6*6 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6*6 ترانس بنگاه تهران 33,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 8*8 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8*8 ترانس بنگاه تهران 27,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی CK45
نام کالاورققیمت

چهارپهلو آلیاژی 10*10 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10*10 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 100*100 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
100*100 نرمال CK45 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 12*12 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12*12 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*120 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*120 نرمال CK45 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 14*14 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
14*14 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 15*15 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15*15 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 16*16 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
16*16 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 18*18 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
18*18 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 20*20 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
20*20 نرمال CK45 بنگاه تهران 23,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 25*25 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
25*25 نرمال CK45 بنگاه تهران 23,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 30*30 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30*30 نرمال CK45 بنگاه تهران 23,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 30*50 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30*50 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 40*40 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
40*40 نرمال CK45 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 50*50 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
50*50 نرمال CK45 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 60*60 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
60*60 نرمال CK45 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 70*70 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
70*70 نرمال CK45 بنگاه تهران 23,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 80*80 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
80*80 نرمال CK45 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 90*90 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
90*90 نرمال CK45 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی ST52 ترانس
نام کالاورققیمت

چهارپهلو آلیاژی 10*10 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10*10 ترانس ST52 بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 12*12 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12*12 ترانس ST52 بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 14*14 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
14*14 ترانس ST52 بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 16*16 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
16*16 ترانس ST52 بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 18*18 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
18*18 ترانس ST52 بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 4*4 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4*4 ترانس ST52 بنگاه تهران 28,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 5*5 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5*5 ترانس ST52 بنگاه تهران 28,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 6*6 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6*6 ترانس ST52 بنگاه تهران 28,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 8*8 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8*8 ترانس ST52 بنگاه تهران 29,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی ST52 نرمال
نام کالاورققیمت

چهارپهلو آلیاژی 10*10 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10*10 نرمال ST52 بنگاه تهران 24,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*100 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*100 نرمال ST52 ینگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*120 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*120 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 20*20 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
20*20 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 25*25 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
25*25 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 30*30 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30*30 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 35*35 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
35*35 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 40*40 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
40*40 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 50*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
50*50 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی100*100 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
100*100 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی120*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*50 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی120*80 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*80 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی60*60 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
60*60 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی70*70 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
70*70 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی80*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
80*50 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی80*80 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
80*80 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی90*90 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
90*90 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو نرمال
نام کالاورققیمت

چهارپهلو 10*10 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10*10 نرمال بنگاه تهران 17,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 100*100 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
100*100 نرمال بنگاه تهران 21,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 12*12 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12*12 نرمال بنگاه تهران 17,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 120*120 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*120 نرمال بنگاه تهران 21,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 120*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*50 نرمال بنگاه تهران 21,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 120*80 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*80 نرمال بنگاه تهران 21,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 14*14 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
14*14 نرمال بنگاه تهران 17,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 15*15 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15*15 نرمال بنگاه تهران 17,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 16*16 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
16*16 نرمال بنگاه تهران 17,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 18*18 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
18*18 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 20*20 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
20*20 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 22*22 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
22*22 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 28*28 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
28*28 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 30*30 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30*30 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 30*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30*50 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 40*40 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
40*40 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 50*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
50*50 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 60*60 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
60*60 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 70*70 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
70*70 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 80*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
80*50 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 80*80 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
80*80 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 90*90 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
90*90 نرمال بنگاه تهران 21,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
رابیتس
نام کالاورققیمت
زیگزاگ
نام کالاورققیمت
سپری شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاورققیمت
سپری شرکت نورد سجاد
نام کالاورققیمت
سپری گروه صنعتی شکفته
نام کالاورققیمت
سیم آرماتور
نام کالاورققیمت
سیم خاردار
نام کالاورققیمت
سیم گالوانیزه
نام کالاورققیمت
سیم مفتول
نام کالاورققیمت
شمش فولادی
نام کالاورققیمت
فولاد ناب تبریز
نام کالاورققیمت
قوطی پروفیل شرکت پروفیل یزد
نام کالاورققیمت
قوطی پروفیل شرکت لوله و پروفیل موکریان
نام کالاورققیمت
قوطی پروفیل لوله و پروفیل حداد گستر کچو
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل تعاونی فولاد علویجه
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل اصفهان(آسیا)
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان
نام کالاورققیمت
قوطی و پروفیل هیربد زرندیه
نام کالاورققیمت
گریتینگ پله
نام کالاورققیمت

گریتینگ پله تسمه*تسمه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
تسمه*تسمه بنگاه تهران 36,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

گریتینگ پله تسمه*نیم تسمه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
تسمه*نیم تسمه بنگاه تهران 36,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
گریتینگ فایبرگلاس و آلومینیوم
نام کالاورققیمت

گریتینگ آلومینیوم تسمه*تسمه

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
تسمه*تسمه بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
گریتینگ فلزی
نام کالاورققیمت
گریتینگ گالوانیزه
نام کالاورققیمت
لوازم داربستی
نام کالاورققیمت
لوله آلومینیوم
نام کالاورققیمت
لوله اسپیرال
نام کالاورققیمت
لوله استیل 201
نام کالاورققیمت
لوله استیل 304
نام کالاورققیمت
لوله استیل 316
نام کالاورققیمت
لوله استیل دکوراتیو
نام کالاورققیمت
لوله استیل صنایع غذایی 304
نام کالاورققیمت
لوله استیل صنعتی 304
نام کالاورققیمت
لوله استیل صنعتی 316
نام کالاورققیمت
لوله بدون درز مانیسمان سبک
نام کالاورققیمت
لوله جدار چاه
نام کالاورققیمت
لوله درز مستقیم تست آب
نام کالاورققیمت
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
نام کالاورققیمت
لوله درزدار تست گاز API
نام کالاورققیمت
لوله درزدار داربستی
نام کالاورققیمت
لوله فولادی آتشخوار
نام کالاورققیمت
لوله گالوانیزه
نام کالاورققیمت
لوله گلخانه
نام کالاورققیمت
لوله گوشتدار فولاد چین
نام کالاورققیمت
لوله مانیسمان
نام کالاورققیمت
لوله مبلی
نام کالاورققیمت
لوله مس
نام کالاورققیمت
مش آجدار
نام کالاورققیمت
مش ساده
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد الماس تاکستان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد امیرکبیر خزر
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سیادن ابهر(فولاد خلیج فارس)
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد قزوین
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کاوه اروند
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کیان ابهر
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد معراج کردکوی
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد نوین ابهر
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار شرکت نورد گرم سمنان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهرکرد
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار فولاد بردسیر کرمان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار فولاد فردوس باختر ارومیه
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار کویر کاشان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی درپاد تبریز
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار مجتمع آتیه خلبج فارس
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار مجتمع جهان فولاد سیرجان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ارگ تبریز
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد صائب تبریز
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد کیان کاشان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار نورد آریان فولاد
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
نام کالاورققیمت
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
نام کالاورققیمت
میلگرد استیل 304
نام کالاورققیمت
میلگرد استیل 309
نام کالاورققیمت
میلگرد استیل 310
نام کالاورققیمت
میلگرد استیل 316
نام کالاورققیمت
میلگرد استیل 321
نام کالاورققیمت
میلگرد استیل 410
نام کالاورققیمت
میلگرد استیل 420
نام کالاورققیمت
میلگرد استیل 430
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده آذر گستر سدید
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده ذوب و نورد ملایر
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده شرکت نورد فولاد کاران افق ابهر
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده صنایع فولاد سازان امیرآباد
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده صنایع نورد فولاد نوین متین
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده فولاد سیادن ابهر
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده فولاد نطنز
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی پرشین فولاد
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده مجتمع فولاد الیگودرز
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده نورد فولاد گلستان
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده نورد کوثر اهواز
نام کالاورققیمت
میلگرد ساده نورد گرم جهان
نام کالاورققیمت
ناودانی استیل 304
نام کالاورققیمت
ناودانی جویا نورد فولاد تهران
نام کالاورققیمت
ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاورققیمت
ناودانی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالاورققیمت
ناودانی فولاد ناب تبریز
نام کالاورققیمت
ناودانی کارخانه فولاد اروپایی
نام کالاورققیمت
ناودانی گروه صنعتی شکفته
نام کالاورققیمت
ناودانی نورد آریان فولاد ( آرین )
نام کالاورققیمت
نبشی استیل 304
نام کالاورققیمت
نبشی جویا نورد فولاد تهران
نام کالاورققیمت
نبشی شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالاورققیمت
نبشی شرکت سدید کاوه قم
نام کالاورققیمت
نبشی شرکت فولاد جاوید بناب
نام کالاورققیمت
نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاورققیمت
نبشی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالاورققیمت
نبشی شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالاورققیمت
نبشی شرکت فولاد نستا
نام کالاورققیمت
نبشی صبا فولاد منظومه
نام کالاورققیمت
نبشی صنایع ریخته گری قیدار ابهر
نام کالاورققیمت
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
نام کالاورققیمت
نبشی فولاد ناب تبریز
نام کالاورققیمت
نبشی کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
نام کالاورققیمت
نبشی گروه صنعتی سپاهان
نام کالاورققیمت
نبشی گروه صنعتی شکفته
نام کالاورققیمت
نبشی نورد آریان فولاد
نام کالاورققیمت
ورق 17MN4 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاورققیمت
ورق 17MN4 کره
نام کالاورققیمت
ورق A283 اکراین
نام کالاورققیمت
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاورققیمت
ورق A516 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاورققیمت
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاورققیمت
ورق A516 کره
نام کالاورققیمت
ورق CK45 روسیه
نام کالاورققیمت
ورق CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاورققیمت
ورق CK45 کره
نام کالاورققیمت
ورق ST52 اکراین
نام کالاورققیمت
ورق ST52 شرکت فولاد کاویان
نام کالاورققیمت
ورق ST52 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاورققیمت
ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاورققیمت
ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاورققیمت
ورق آلوزینک شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاورققیمت
ورق آلومینیوم پارس
نام کالاورققیمت
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
نام کالاورققیمت
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالاورققیمت
ورق استیل 304
نام کالاورققیمت
ورق استیل 309
نام کالاورققیمت
ورق استیل 310
نام کالاورققیمت
ورق استیل 316
نام کالاورققیمت
ورق استیل 321
نام کالاورققیمت
ورق استیل 410
نام کالاورققیمت
ورق استیل 420
نام کالاورققیمت
ورق استیل 430
نام کالاورققیمت
ورق اسید شویی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالاورققیمت
ورق اسید شویی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاورققیمت
ورق برنجی شهید باهنر کرمان
نام کالاورققیمت
ورق پانچ روغنی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاورققیمت
ورق پانچ سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاورققیمت
ورق رنگی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاورققیمت
ورق رنگی فولاد چین
نام کالاورققیمت
ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاورققیمت
ورق رنگی کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالاورققیمت
ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن
نام کالاورققیمت
ورق روغنی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاورققیمت
ورق روغنی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالاورققیمت
ورق روغنی فولاد مبارکه اصهان
نام کالاورققیمت
ورق سیاه شرکت فولاد کاویان
نام کالاورققیمت
ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
نام کالاورققیمت
ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان
نام کالاورققیمت
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاورققیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد سبا
نام کالاورققیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان
نام کالاورققیمت
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
نام کالاورققیمت
ورق ضد سایش CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاورققیمت
ورق ضد سایش دور استات اتریش
نام کالاورققیمت
ورق ضد سایش دیلیدور آلمان
نام کالاورققیمت
ورق ضد سایش فولاد چین
نام کالاورققیمت
ورق ضد سایش هاردوکس سوئد
نام کالاورققیمت
ورق عرشه فولادی خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالاورققیمت
ورق عرشه فولادی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاورققیمت
ورق عرشه فولادی صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالاورققیمت
ورق عرشه فولادی فولاد امیرکبیر کاشان
نام کالاورققیمت
ورق قلع اندود فولاد توان آور آسیا
نام کالاورققیمت
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاورققیمت
ورق گالوانیزه خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالاورققیمت
ورق گالوانیزه شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاورققیمت
ورق گالوانیزه صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالاورققیمت
ورق گالوانیزه فولاد امیر کبیر کاشان
نام کالاورققیمت
ورق گالوانیزه فولاد چین
نام کالاورققیمت
ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز
نام کالاورققیمت
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاورققیمت
ورق گالوانیزه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالاورققیمت
ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه
نام کالاورققیمت
ورق مس شهید باهنر کرمان
نام کالاورققیمت