قیمت مشتقات میلگرد

زیگزاگ سایز 5 میلی متر 55 سانتی متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
5 55
سانتی متری
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

زیگزاگ سایز 5 میلی متر 75 سانتی متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
5 75
سانتی متری
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

زیگزاگ سایز 6 میلی متر 55 سانتی متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
6 55
سانتی متری
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

زیگزاگ سایز 5 میلی متر 65 سانتی متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
5 65
سانتی متری
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

زیگزاگ سایز 8 میلی متر 55 سانتی متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
8 55
سانتی متری
بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
سیم آرماتور
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

سیم آرماتور 1.5 کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 2.5 کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 2.5 فابریک

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 2.5 تسمه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 2.5 گالوانیزه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 1.5 فابریک

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 1.5 تسمه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 1.5 گالوانیزه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 3 تسمه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 4 تسمه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
سیم گالوانیزه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

سیم گالوانیزه ضخامت 2.5 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.5
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 2.7 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.7
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 2 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 2.2 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.2
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 1.2 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1.2
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 1.5 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1.5
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 1.6 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1.6
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 1.8 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1.8
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 0.85 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
0.85
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 0.5 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
0.5
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 0.48 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
0.48
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 0.4 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
0.4
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
سیم گالوانیزه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

سیم گالوانیزه ضخامت 0.35 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
0.35
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

سیم گالوانیزه ضخامت 4 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
4
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 3 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
سیم مفتول
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

سیم مفتول مسوار قطر 2 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 2.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 3 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 3.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 4 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
4
میلی متر
شاخه 1متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 4.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
4.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 5.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
5.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 6 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
6
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 6.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
6.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 7 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
7
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 7.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
7.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 8 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
8
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
بولت و مهره
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

بولت 10

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
10 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 12

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
12 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 14

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
14 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 16

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
16 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 18

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
18 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 20

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
20 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 22

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
22 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 25

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
25 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 28

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
28 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 32

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
32 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 36

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
36 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 40

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
40 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
مش ساده
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

مش ساده 6 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
6 20*20 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 6 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
6 15*15 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 6 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
6 10*10 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 6 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
6 25*25 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 6 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
6 30*30 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
8 10*10 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
8 20*20 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
8 15*15 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
8 25*25 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
8 30*30 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
مش آجدار
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

مش آجدار 8 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
8 10*10 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 8 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
8 20*20 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 8 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
8 15*15 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 8 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
8 25*25 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 8 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
8 30*30 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 10 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
10 10*10 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 10 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
10 15*15 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 10 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
10 20*20 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 10 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
10 25*25 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 10 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
10 30*30 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
12 30*30 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
12 20*20 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
12 10*10 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
12 15*15 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
12 25*25 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
14 15*15 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
14 25*25 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
14 10*10 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
14 20*20 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
14 30*30 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
توری حصاری
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

توری حصاری 3 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 4 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
4 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.2 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.2 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.8 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.8 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.5 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.5 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.7 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.7 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.5 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.5 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.9 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.9 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.5 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.5 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.8 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.8 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.9 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.9 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 4 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
4 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.5 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.5 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.7 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.7 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.2 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.2 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.5 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.5 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.2 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.2 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.5 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.5 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.8 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.8 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 4 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
4 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.7 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.7 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.9 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2.9 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
توری پرسی
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

توری پرسی 4.5 چشمه 5*5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
4.5 5*5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.8 چشمه 5*5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.8 5*5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 5 چشمه 5*5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
5 5*5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.5 چشمه 5*5

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.5 5*5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.2 چشمه 2*2

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.2 2*2 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 2 چشمه 2*2

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
2 2*2 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.5 چشمه 3*3

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.5 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 4.5 چشمه 3*3

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
4.5 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.2 چشمه 3*3

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.2 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.8 چشمه 3*3

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.8 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 4 چشمه 3*3

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
4 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.2 چشمه 4*4

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.2 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 4 چشمه 4*4

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
4 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.8 چشمه 4*4

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.8 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 4.5 چشمه 4*4

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
4.5 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.5 چشمه 4*4

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
3.5 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
رابیتس
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

رابیتس 400 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
400 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

رابیتس 650 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
650 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 700 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
700 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 770 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
770 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 800 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
800 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 850 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
850 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1000 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1000 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 890 گرمی 11 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
890 11 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 460 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
460 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 670 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
670 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1300 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1300 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 540 گرمی 11 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
540 11 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 550 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
550 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 880 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
880 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 960 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
960 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1200 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1200 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1230 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1230 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1270 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1270 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 500 گرمی 11 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
500 11 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 400 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
400 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 380 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
380 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 430 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
430 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 870 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
870 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 910 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
910 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 920 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
920 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 840 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
840 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1120 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1120 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1020 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
1020 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 800 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
800 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 620 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
620 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 600 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
600 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 440 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۶ خرداد ۱۴۰۳
440 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
فیلترها